Inför Föreningens Årsmöte 2020

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

Ur föreningens stadgar hämtar vi följande formalia som gäller för årsmötet:

§ 5.4 Enskild medlems förslag, för behandling vid årsmöte, skall vara ingivet till föreningens kansli senast tre veckor före årsmötet. Förslaget, jämte styrelsens yttrande över det, skall finnas tillgängligt på föreningens kansli senast en vecka före årsmötet. Styrelsens förslag till årsmötet skall finnas tillgängliga på föreningens kansli senast en vecka före årsmötet.

§ 5.5 Vid årsmöte skall följande dagordning gälla:

1. Mötets öppnande
2. Upprättande av röstlängd för mötet
3. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt att vara rösträknare
4. Fråga om mötet har tillkommit i stadgeenlig ordning
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Förvaltnings- och revisionsberättelser för föreningens fristående fonder
10. Fastställande av resultat- och balansräkningarna
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Styrelsens förslag till årsmötet
13. Enskilda medlemmars förslag till årsmötet
14. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
15. Val av
a) ordförande för ett år
b) halva antalet övriga styrelseledamöter för två år
c) suppleanter för ett år
16. Val av
a) revisorer för ett år
b) revisorsuppleanter för ett år
17. Val av högst tre rådgivande ledamöter åt styrelsen för ett år
18. Val av tre valberedare till nästa årsmöte, varav en är sammankallande
19. Övriga i kallelsen angivna frågor
20. Mötets avslutande

§ 5.6 Yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer medlem, som har fullgjort sina skyldigheter mot föreningen.

§ 5.7 Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst. Röstning med fullmakt får ej förekomma. Röstning sker öppet, såvida ej någon vid mötet fordrar röstning med slutna sedlar.

§ 5.8 Beslut sker med enkel röstövervikt utom i frågor, där stadgarna föreskriver annorlunda. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst, dock ej vid val och sluten omröstning, i vilka fall frågan avgöres genom lottning.

§ 5.9 Elevmedlem har ingen rösträtt.

Styrelse och revisorer
Under det gångna verksamhetsåret:

Ordförande: Leif Persson
Vice ordförande: Lena Snygg
Vice ordförande & kassör: Hans-Erik Forsgren

Övriga ledamöter:
Anders Arpvall (vice kassör)
Agneta Bergman Johansson
Carina Axelsson
Lars Olrin
Maija Adriansson
Susanne Jakobson

Suppleanter:
Cecilia Fischerström
Eva Almgren

Revisor:Anders Ericsson
Revisorsuppleant: Anita Ericsson
Föreningsrevisor: Margot Benisch
Föreningsrevisorsuppleant: Annika Karlsson

Vid årsmötet 2 september 2020 avgående ledamöter:

Ordförande: Leif Persson

Ledamöter:
Lena Snygg
Lars Olrin
Maija Adriansson
Susanne Jakobson

Suppleanter:
Cecilia Fischerström
Eva Almgren

Revisor: Anders Ericsson
Revisorssuppleant: Anita Ericsson
Föreningsrevisor: Margot Benisch
Föreningsrevisorsuppleant: Annika Karlsson

Ordförande väljs på ett år
Fyra styrelseledamöter väljs på två år
Övriga funktionärer väljs på ett år
Funktionär kan omväljas

Vem kan närvara vid årsmötet?

Ordinarie medlem
Elevmedlem

Elevmedlem är den som f.n. studerar på en flerterminsutbildning vid FEI. Elevmedlem kan närvara vid årsmötesförhandlingarna, men har ingen rösträtt vid dessa (se stadgarna § 5.9).