Stadgar

Stadgar för Föreningen Företagsekonomiska Institutet 1888
Gällande från den 5 september 2012

1. Namn
Föreningen Företagsekonomiska Institutet 1888 är en ideell förening med säte i Stockholm.
Föreningen stiftades 17 mars 1888 under namnet Sveriges Kontoristförening.
Föreningen Företagsekonomiska Institutet 1888 skall bedriva medlemsverksamhet.
Föreningens näringsverksamhet skall bedrivas under namnet Sveriges Kontorisförening.

2. Ändamål
Föreningens ändamål är att
2.1. Stimulera intresse för och sprida kunskaper i företagsekonomiska frågor. Detta syfte tillgodoses genom att:
på affärsmässiga grunder, via föreningens utbildningsinstitut, tillhandahålla en högkvalitativ och marknadsanpassad utbildningsverksamhet inom det företagsekonomiska området. tillgodose medlemmars behov av kvalificerad fort- och vidareutbildning genom anpassade medlemsaktiviteter eller via föreningens utbildningsinstitut. stödja bildandet av yrkesmässiga nätverk bland medlemmarna.
2.2. Stödja och stimulera företagsekonomisk forskning och utveckling.
2.3. Främja ett gott kamratskap mellan föreningens medlemmar.
2.4. Förvalta föreningens tillgångar på sådant sätt att föreningen och dess utveckling gagnas.
2.5. Vidmakthålla instiftade fonder och förvalta dessa enligt respektive fonds ändamål.

3. Medlemskap
3.1. Till medlem i föreningen kan antas den som har avlagt examen/diplomerats vid någon av föreningens /dess instituts flerterminsutbildningar, eller på annat sätt har en direkt anknytning till föreningen och dess utbildningsverksamhet. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen. Styrelsen beslutar om medlemskap och beslutet skall snarast delges den sökande. Styrelsen är inte skyldig att motivera sitt beslut.
3.2. Elev som studerar på någon av föreningens/dess instituts flerterminskurser blir automatiskt ansluten som elevmedlem. Elevmedlem behåller sitt medlemskap så länge studierna pågår.
3.3. Till hedersmedlem i föreningen kan av årsmöte, efter enhälligt förslag av styrelsen, utses person som anses vara förtjänt därav.
3.4. Medlem som önskar lämna föreningen bör anmäla detta skriftligen till föreningens styrelse.
3.5. Styrelsen äger att ur föreningen utesluta medlem, som trots anmaning inte erlagt stadgeenlig avgift, eller som på något sätt skadat f öreningen. Uteslut- ning sker omedelbart i och med beslutets delgivning. Den som uteslutits av annan orsak än bristande betalning kan anföra besvär över beslutet vid nästa årsmöte. Besvärsskrivelse skall vara inkommen till föreningens kansli senast tre veckor före årsmöte. Vederbörande skall beredas tillfälle att närvara vid prövning av frågan och själv föra sin talan.

4. Avgifter
4.1. Medlem skall erlägga av årsmöte fastställda avgifter.
Medlemsavgift förfaller till betalning vid inträde i föreningen för då löpande kalenderår och eljest vid varje årsskifte.
4.2. Medlem som uppnått 65 års ålder och tillhört föreningen i 30 år samt under tiden inbetalt fastställda avgifter är befriad från vidare skyldighet att betala årsavgift fr o m det kalenderår som kvalifikationen uppnås.
4.3. Elevmedlem erlägger inga medlemsavgifter.
4.4. Hedersmedlem erlägger inga medlemsavgifter.

5. Föreningsmöten
5.1. Årsmöte skall hållas före utgången av maj månad.
5.2. Extra möte skall hållas, när styrelsen finner detta erforderligt, eller när reviso- rerna eller minst 1/10 av föreningens medlemmar – med angivande av ända- mål – gör skriftlig framställning om detta till föreningens styrelse.
5.3. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen senast fyra veckor före mötet. Kallelse till extra möte skall ske på samma sätt senast tre veckor före mötet.
5.4. Enskild medlems förslag, för behandling vid årsmöte, skall vara ingivet till föreningens kansli senast tre veckor före årsmötet. Förslaget, jämte styrelsens yttrande över det, skall finnas tillgängligt på föreningens kansli senast en vecka före årsmötet. Styrelsens förslag till årsmötet skall finnas tillgängliga på föreningens kansli senast en vecka före årsmötet.
Vid extra möte skall de ärenden, som avses bli behandlade, finnas till- gängliga på föreningens kansli senast en vecka före mötet.

5.5. Vid årsmöte skall följande dagordning gälla:
1. Mötets öppnande
2. Upprättande av röstlängd för mötet
3. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt att vara rösträknare
4. Fråga om mötet har tillkommit i stadgeenlig ordning
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Förvaltnings- och revisionsberättelser för föreningens fristående fonder
10. Fastställande av resultat- och balansräkningarna
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Styrelsens förslag till årsmötet
13. Enskilda medlemmars förslag till årsmötet
14. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår

15. Val av
a) ordförande för ett år
b) halva antalet övriga styrelseledamöter för två år
c) suppleanter för ett år

16. Val av
a) revisorer för ett år
b) revisorsuppleanter för ett år
17. Val av högst tre rådgivande ledamöter åt styrelsen för ett år
18. Val av tre valberedare till nästa årsmöte
19. Övriga i kallelsen angivna frågor
20. Mötets avslutande.

5.6. Yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer medlem, som har fullgjort sina skyldigheter mot föreningen.
5.7. Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst. Röstning med fullmakt får ej förekomma. Röstning sker öppet, såvida ej någon vid mötet fordrar röstning med slutna sedlar.
5.8. Beslut sker med enkel röstövervikt utom i frågor, där stadgarna föreskriver annorlunda. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst, dock ej vid val och sluten omröstning, i vilka fall frågan avgöres genom lottning.
5.9. Elevmedlem har ingen rösträtt.

6. Styrelse
6.1. Styrelsens ledamöter skall vara svenska medborgare, bosatta i Sverige.
Tjänsteman i föreningen kan ej väljas till styrelseledamot.
6.2. Styrelsen består av ordförande och åtta ordinarie ledamöter.
Två suppleanter skall finnas som ersättare för ordinarie ledamöter.
Ordföranden väljs för en tid av ett år. Ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, dock så att halva antalet avgår varje år.
Styrelsesuppleanter väljs för en tid av ett år.
6.3. Styrelsen utser inom sig en eller två vice ordförande.
6.4. Styrelsen kan inom sig utse utskott och kommittéer samt bestämma de ärenden i vilka dessa äger att utöva styrelsens beslutanderätt.
6.5. Styrelsens arbetsår räknas från årsmöte till årsmöte.
6.6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst fyra ordinarie ledamöter begär detta. Suppleanterna skall kallas till styrelsens sammanträden.
6.7. Styrelsen är beslutsför, när minst fem ordinarie ledamöter eller röstbe-rättigade suppleanter är närvarande.
Varje ordinarie ledamot äger en röst, och styrelsen beslutar med enkel röst- övervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Suppleant äger yttranderätt samt, när den ersätter ordinarie ledamot, även rösträtt. Den ordning, i vilken suppleant skall inträda som ersättare för ordinarie ledamot, fastställs av styrelsen.
6.8. Styrelsen åligger bl a att
1. bevaka föreningens intressen och ansvara för dess verksamhet
2. avge utlåtanden över inkomna förslag och framställningar
3. fatta beslut och vidta åtgärder i de ärenden, som ej skall avgöras av föreningsmöte
4. verkställa av föreningen i möten fattade beslut
5. avgöra frågor om medlemskap
6. förvalta föreningens tillgångar samt låta föra föreningens räkenskaper
7. vid årsmöte avge årsredovisning
8. vid årsmöte framlägga förslag till medlemsavgifter
9. utse ansvarig för föreningens kansli.
10. hålla medlemmarna informerade om verksamheten.

7. Verkställande organ
Föreningens kansli leds av den person som utses enligt § 6.8.9. Denna person är inför styrelsen ansvarig för att föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar och styrelsens direktiv och beslut.

8. Rådgivande ledamöter
Till rådgivare åt styrelsen för ett år kan vid årsmöte väljas högst tre medlem-mar. Dessa kallas till styrelsens sammanträden, när ordföranden så finner lämpligt.

9. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

10. Räkenskaper och revision
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning skall vid årsmöte väljas två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år, varav minst den ene skall vara auktoriserad revisor.

11. Protokoll
Vid föreningens och styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

12. Firma
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av dem som styrelsen utser.

13. Samgående
Eventuellt beslut om samgående med annan organisation skall fattas enligt de krav som anges i §14 med tillägg att minst 15% av föreningens röstberättigade medlemmar är närvarande vid båda mötena. Samgående skall ges sådan utformning att föreningens tillskjutna tillgångar även framgent för-valtas i enlighet med grundtankarna bakom föreningens ändamål och att de vid en eventuell upplösning av den nya organisationen hanteras på sätt som framgår av §15 gällande upplösning av föreningen.

14. Ändring av stadgarna
Ändring av eller tillägg till §§ 1-14 skall beslutas av två föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Tiden mellan dessa två möten skall vara minst tre månader. Vid det senare mötet fordras minst ¾ majoritet av avgivna röster för beslut.

15. Upplösning av föreningen
För beslut om föreningens upplösning fordras minst ¾ majoritet av avgivna röster vid ordinarie årsmöte samt vid följande ordinarie årsmöte minst ¾ majoritet av totala antalet röstberättigade medlemmar i föreningen. I händelse av upplösning skall föreningens tillgångar överföras till en allmännyttig stiftelse eller liknande med ändamål att främja företagsekonomisk forskning och/eller utbildning genom stipendier eller dylikt. Styrelse för sådan stiftelse skall utses av tillsynsmyndigheten för stiftelser. Ändring av denna paragraf erfordrar kvalificerat beslut enligt första meningen i denna paragraf.